Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Arama

Menu

 

Author: ilkay

Ödeme Yükümlülükleri Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Sözleşmelerin, 32 Sayılı Karar Değişikliği Kapsamında Yeniden Düzenlenmesi Arabuluculuk Yolu İle Tarafların Anlaşması.

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de ''Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ''13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, ‘Türkiye’de yerleşik kişilerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım-satımı, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz’ Aynı Karara ilişkin aşağıdaki geçici madde eklenmiştir; "Yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde, yukarıda belirtilen ve daha önce akdedilmiş, halen yürürlükte olan döviz cinsinden bedel kararlaştırılan sözleşme bedelleri, bakanlıkça...

Devamını oku

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır. Bir malı haksız yere ve kötü niyetli olarak kullanan kişilerden  haksız işgal tazminatı  olarak alınıp hak sahibine verilmesi için açılan bir davadır. Bu ecrimislin ödenmesi için haksız kullanan kişinin kusurlu olup olmadığı veya malikin bir zararının doğup doğmaması önem arz etmez.  Maldan elde edilebilecek gelir ecrimisil tazminatının hesaplanmasında esas alınır. Türk Medeni Kanunu ecrimisille ilgili olarak şöyle söylemiştir: TMK madde 995: “İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.” Ecrimisil talep etmenin ön şartı olarak intifadan men koşulu...

Devamını oku

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de ”Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ” yayımlanmıştır.

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de ''Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar '' yayımlanmıştır. Buna göre,menkul ve gayrimenkul alım, satım ile kiralama sözleşmelerinde bedeller döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıralamayacak. 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın ''Döviz'' başlıklı 4.maddesine bent eklenmiştir....

Devamını oku

Çocuklara karşı işlenen suçlar ve çocukları koruyucu tedbirler.

Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip ettiğimiz çocukların maruz kaldığı olaylara her geçen gün yenisi eklenmektedir.Toplumsal olarak yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz, kınadığımız ve son derece üzüntüyle karşıladığımız çocuklara karşı işlenen suçlara karşı kanunlarımız,uluslar arası sözleşmeler ve uygulama dahilinde, koruyucu ve önleyici düzenlemeler getirilmiştir.01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 26.09.2004 kabul tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Yasası kapsamında öncelikle çocuklara karşı işlenen suçlarda; son zamanlarda artış gösteren suçların belli başlıcalarını sınıflandırmak gerekirse; 1-TCY’nın 103.maddesinde düzenleme bulan “Çocukların Cinsel İstismarı” 2-TCY’nın 80.maddesinde düzenleme bulan “İnsan ticareti” 3-TCY’nın 90.maddesinde düzenleme bulan “İnsan üzerinde deney” 4-TCY’nın...

Devamını oku

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu ve Uzun Yargılama

  Resmi Gazete’de 31 Temmuz 2018’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  'un (bkz.20. madde)  bazı hükümleri ile Anayasa Mahkemesi önündeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Bireysel başvuruda bulunulup kanun yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilen başvuruların İnsan Hakları Tazminat Komisyonu tarafından inceleneceği kaleme alınmıştır. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Nedir? İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6384 sayılı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun”   ile kurulan ve 23 Eylül 2012 tarihinden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılmış bazı başvurular için tüketilmesi...

Devamını oku

Özel Hayatın Gizliliği ve Vergilendirme – Av. Dilek Yumrutaş

Hukuk devletinin tarihi kökenleri devlet gücünün kişilerin temel hak ve hürriyetler lehine gelişme gösterdiği dönemlerin başlarına dayanmaktadır. Sınırsız egemenlik hakkını elinde tutan eden mülk devlet ve polis devlet anlayışından farklı olarak günümüzdeki modern devletin üstün gücü ve otoritesi sınırsız ve denetimsiz değildir. Çağdaş devletin, sosyal devlet ilkesinin kapsadığı ödevlerini yerine getirmesi, özel kesimde yaratılan kaynaklardan bir bölümünün devlete aktarılmasını ve bunların devlet düzeyinde kamusal harcamalara dönüşmesini zorunlu kılmaktadır.2 Devletin kamu harcamalarını karşılamak üzere bireylerden zorla yürütme (cebri icra) yoluyla, genel anlamda vergi adı altında para toplaması gerekmektedir. Gerçekten devlet, egemenliğini ya da üstün iradesini salmak tekeli, yasa çıkarma ve zor kullanma tekeli...

Devamını oku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na hazır mısınız?

Uzun zamandır gündemde olan , Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu, hem veri sahiplerinin haklarını korumak, hem de kurumların bu verileri kullanmasını daha düzenli hale getirmek için hayatımıza girdi. Kanun  ile  hem özel  sektör  hem de belirli sınırlamalara tabi olarak  kamu sektörü için  kişisel verilerin  korunması  ne şekilde işleyebileceğinin esasları düzenlenmektedir. Bu  nedenle kişnin,  Adı - Soyadı, TC Kimlik Numarası, kredi kartı bilgileri, IP adresi, telefon numarası, resim, özgeçmiş bilgileri, e-posta adresi gibi verilerin yanı sıra aracının plakası, ev yada iş adresi bunlarla sınırlı olmayan kişinin kimliğini belirlemeye yönelik her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin; elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,...

Devamını oku

Dava Şartı Arabuluculuk – Arabulucu Av. Dilek Yumrutaş

Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade eder. 2013 yılından bu yana yürürlükte olan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu , hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. Arabuluculuk, genel olarak ihtiyari uyuşmazlık çözüm yolu olup, 2018 yılı itibarıyla ilk defa İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan özel düzenlemeyle işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava...

Devamını oku

Dövizli Kredi Kullanımına İlişkin Sınırlamalar

Global ekonomi ve uluslararası ticaret Türk Lirası’nın yanında uluslararası para birimlerini de aktif olarak kullanma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. İthalat ve ihracat yaparak ekonomik hayatı canlı tutan, yabancı müşteriler ile yapılan sözleşmelerde prosedürü kolaylaştırmak isteyen  yatırımcılar ve iş insanları için döviz ve dövizle endeksli kredi kullanmak ticari hayatın bir gerekliliği haline gelmiştir. Bu gereksinim diğer tüm ticari ve sosyal ilişkiler gibi kanunlarla düzenlenmeli ve belirli standartlara oturtulmalıdır.   ABSTRACT The necessity of using foreign currency  in connection with economic globalization and international trade. Business people who import and export, also parts of international agreement need to use foreign currency in business life. This necessity...

Devamını oku