Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

Çocuklara karşı işlenen suçlar ve çocukları koruyucu tedbirler.

Çocuklara karşı işlenen suçlar ve çocukları koruyucu tedbirler.

çocuk tacizi resim ile ilgili görsel sonucu

Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip ettiğimiz çocukların maruz kaldığı olaylara her geçen gün yenisi eklenmektedir.Toplumsal olarak yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz, kınadığımız ve son derece üzüntüyle karşıladığımız çocuklara karşı işlenen suçlara karşı kanunlarımız,uluslar arası sözleşmeler ve uygulama dahilinde, koruyucu ve önleyici düzenlemeler getirilmiştir.01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 26.09.2004 kabul tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Yasası kapsamında öncelikle çocuklara karşı işlenen suçlarda; son zamanlarda artış gösteren suçların belli başlıcalarını sınıflandırmak gerekirse;

1-TCY’nın 103.maddesinde düzenleme bulan “Çocukların Cinsel İstismarı”
2-TCY’nın 80.maddesinde düzenleme bulan “İnsan ticareti”
3-TCY’nın 90.maddesinde düzenleme bulan “İnsan üzerinde deney”
4-TCY’nın 94.- 96.maddesinde düzenleme bulan “İşkence ve Eziyet”
5- TCY’nın 97. maddesinde düzenlenen “ Terk etme”
6-TCY’nın 98. maddesinde düzenlenen “Yardım veya bildirim yükümlülüğünün
yerine getirilmemesi”
7-TCY’nin 109.maddesinde düzenlene “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”
8-TCY’nın 231.maddesinde düzenlenen “Çocuğun soybağını değiştirme”
9-TCY’nın 232.maddesinde düzenlenen “Aile içinde kötü muamele”
10-TCY’nın 233. maddesinde düzenlenen “Aile Hukukundan kaynaklanan
yükümlülüğün ihlali”
11-TCY’nın 234.maddesinde düzenleme bulan “Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması”
12-TCY’nın 226. maddesinde düzenleme bulan “Müstehcenlik”
13-TCY’nın 227. maddesinde düzenleme bulan “Fuhuş”
14-TCY’nın 229. maddesinde düzenlenen “Dilencilik”
15-TCY’nın 82.madde ve devamında düzenlenen “Kasten adam öldürme”
16-TCY’nın 86. maddesi ve devamında düzenlenen “Kasten Yaralama”
sayılabilir.

Şüphesiz ki çocuklara karşı işlenen suçları burada belirtilenlerle sınırlamak söz konusu olamaz. Genellikle Türk Ceza Yasasında tanım bulan ve içinde direk veya dolaylı insana yönelik her suç, çocuklar yönünden de ayrı fıkrada tanzim edilmiş ve çocuklara karşı işlenen suçlar nitelikli suçlar kapsamında ağırlaştırıcı hükümlerle yaptırıma bağlanmıştır.

Uygulamada 18 yaşından küçük mağdur ve suçlu çocuklar yönünden; mevcut Çocuk Mahkemelerine, Kanunda yapılan değişiklik ve düzenlemelerle yeni mahkemeler eklenerek  çocuk mahkemelerinin sayısı artırılmaktadır. Ayrıca Emniyet Birimleri içinde de yeni yapılanmayla ilçeler bazında Çocuk Polis Merkezleri kurulmuş ve bu merkezlerde sivil giyimli çocuk polisleri görev yapmaktadır. Bu merkezler, mağdur ve suçlu çocuklar yönünden hem adli takip hazırlık safhasında hem de sosyal hizmet alanında faaliyet göstermektedirler. Kayıp, ailesi tarafından terk edilen veya evini terk eden çocukları ailesine ulaştırmakta ya da sosyal hizmet kurumuna yerleştirilmesi konularında görev yapmaktadır.Çocuk Polis
Merkezleri emniyet birimlerince tespit edilen veya kendilerine gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilmesiyle mağdur çocukların mağduriyetinin giderilmesi konusunda koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasının sağlanmasında hizmet vermektedir.
2
Ayrıca İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’de, bu alanda titizlikle ve büyük özveriyle çalışan bir birimdir. Bu merkeze gelen başvurular değerlendirilerek hem sosyal hem adli makamlar aracılığıyla çocukların mağduriyetleri giderilmeye çalışılmaktadır.

Ailesi tarafından sürekli kötü muamele, işkence ve şiddete maruz kalan çocuklarda Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri görevlilerinin inceleme ve raporları ve mahkeme kararıyla ailelerinin yanından alınarak bakım, gözetim, eğitim vs. ihtiyaçları yönünden bir sosyal hizmet kurumuna yerleştirilmektedir.
Konu ile ilgili, yaşadığımız toplumun bireyleri olarak küçük, masum çocuklarımızın korunması, ihtiyaçlarının karşılanması ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi için elbette hepimize düşen görevler bulunmaktadır. Bu çerçevede her birey tanık olduğu çocuk istismarlarını emniyet ve adli birimlere intikal ettirmekle görevli ve yükümlüdür.

Gerçekten yaşadığımız toplumdaki olaylara kayıtsız kalmadan, öncelikle çocuklarımızı düşünerek adli, idari ve sosyal önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak, şikayet ve başvuru yollarına müracaat etmek son derece önemlidir ve telafi edilemeyecek sonuçların ortaya çıkmasını önleyerek öncelikli tedbirlerin alınmasına da imkan sunacaktır.

Tüm çocuklarımıza daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir dünya sunabilmek devletin ve tüm toplumun temel hedefi olmalı, bu amaçla daha fazla önlem alınması ve yeterli yasal düzenleme yapılması konusunda yasa koyucu, devletin tüm birimleri ve sivil toplum örgütleri sürekli işbirliği içinde olmalıdır.

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZAİ YAPTIRIMLAR:

1-TCY’nın 103.maddesinde düzenleme bulan “Çocukların Cinsel İstismarı”

( 1 ) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden;a. Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve  sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
b. Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,
Anlaşılır.

( 2 ) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi
durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

( 3 ) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen,
vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü
bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak
suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında
artırılır.3

( 4 ) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit
kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı
oranında artırılır.

( 5 ) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır
neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

( 6 ) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, onbeş yıldan
az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

( 7 ) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

2-TCY’nın 80.maddesinde düzenleme bulan “İnsan ticareti”

( 1 ) Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak,
vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet
uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim
olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri
tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden, barındıran kimseye
sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası verilir.

( 2 ) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde,
mağdurun rızası geçersizdir.

( 3 ) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik
edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya
barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile
birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.

( 4 ) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

3-TCY’nın 90.maddesinde düzenleme bulan “İnsan üzerinde deney”
Madde 0090: İnsan üzerinde deney

( 1 ) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

( 2 ) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu
gerektirmemesi için;
a. Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmış olması,
b. Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde
yapılmış olması,
c. İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda
ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan
üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,
d. Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması,
4
e. Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin
uygulanmaması,
f. Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı
üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,
g. Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan
rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması,

Gerekir.( 3 ) Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için ikinci
fıkrada aranan koşulların yanı sıra;
a. Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe
ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,
b. Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının
veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması,
c. Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının
bulunması,
Gerekir.
( 4 ) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin
uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı
bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez.
Açıklanan rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı
olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması
gerekir.
( 5 ) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya
ölmesi halinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
( 6 ) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
4-TCY’nın 94.- 96.maddesinde düzenleme bulan “İşkence ve Eziyet”
İşkence
( 1 ) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı
çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak
davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
( 2 ) Suçun;
a. Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan
kişiye ya da gebe kadına karşı,
b. Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,5
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
( 3 ) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur.
( 4 ) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
( 5 ) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim
yapılmaz.
Eziyet
( 1 ) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki
yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
( 2 ) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;
a. Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan
kişiye ya da gebe kadına karşı,
b. Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,
İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
5- TCY’nın 97. maddesinde düzenlenen “ Terk etme”
1 ) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle
koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
( 2 ) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi
sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur.
6-TCY’nın 98. maddesinde düzenlenen “Yardım veya bildirim yükümlülüğünün
yerine getirilmemesi”
( 1 ) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini
idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen
ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adli para
cezası ile cezalandırılır.
( 2 ) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi
durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
7-TCY’nin 109.maddesinde düzenlene “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”
( 1 ) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden
yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
6
( 2 ) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan
yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
( 3 ) Bu suçun;
a. Silahla,
b. Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d. Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e. Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
f. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan
kişiye karşı,
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.
( 4 ) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde,
ayrıca bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
( 5 ) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı
oranında artırılır.
( 6 ) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle
ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin
hükümler uygulanır.
8-TCY’nın 231.maddesinde düzenlenen “Çocuğun soybağını değiştirme”
( 1 ) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
( 2 ) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir
çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
9-TCY’nın 232.maddesinde düzenlenen “Aile içinde kötü muamele”
( 1 ) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
( 2 ) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir
meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye
hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.
10-TCY’nın 233. maddesinde düzenlenen “Aile Hukukundan kaynaklanan
yükümlülüğün ihlali”
( 1 ) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine
getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
7
( 2 ) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış
bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir
yıla kadar hapis cezası verilir.
( 3 ) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin
kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı
nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya
baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
11-TCY’nın 234.maddesinde düzenleme bulan “Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması”
( 1 ) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan
hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında
bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması
halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
( 2 ) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise
ceza bir katı oranında artırılır.
12-TCY’nın 226. maddesinde düzenleme bulan “Müstehcenlik”
( 1 )
a. Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların
içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b. Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen
gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c. Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,
d. Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan
veya kiraya veren,
e. Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak
veren veya dağıtan,
f. Bu ürünlerin reklamını yapan,
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.
( 2 ) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya
yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılır.
( 3 ) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi,
beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu
ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden,
bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve
beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
( 4 ) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan
yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten,
ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan
8
veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
( 5 ) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya
yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını
sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
( 6 ) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
( 7 ) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması
engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

13-TCY’nın 227. maddesinde düzenleme bulan “Fuhuş”( 1 ) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya
barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri
de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.
( 2 ) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden
veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası
ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen
geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.
( 3 ) Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan veya insanların ülke dışına çıkmasını sağlayan kişi
hakkında yukarıdaki fıkralara göre cezaya hükmolunur.
( 4 ) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa
sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek
ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
( 5 ) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen,
vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından
ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
( 6 ) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
( 7 ) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
( 8 ) Fuhşa sürüklenen kişi, tedavi veya terapiye tabi tutulur.

14-TCY’nın 229. maddesinde düzenlenen “Dilencilik”
9
( 1 ) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan
kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
( 2 ) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi
halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
( 3 ) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, verilecek ceza bir kat
artırılır.

15-TCY’nın 82.madde ve devamında düzenlenen “Kasten adam öldürme”
( 1 ) Kasten öldürme suçunun;Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ile cezalandırılır.

16-TCY’nın 86. maddesi ve devamında düzenlenen “Kasten Yaralama”
1 ) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin
bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

( 2 ) (31.03.2005 tarih ve 25772 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5328 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenmiştir.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin
basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti
üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

( 3 ) Kasten yaralama suçunun;

a. Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d. Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e. Silahla,

İşlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Belirtilen maddelerde yukarıda sınıflandırdığımız suçların cezai yaptırımları hükme bağlanarak çocukların korunması amaçlanmıştır.

Hazırlayan
Av.Dilek YUMRUTAŞ