Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Arama

Menu

 

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu ve Uzun Yargılama

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu ve Uzun Yargılama

 

Resmi Gazete’de 31 Temmuz 2018’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ‘un (bkz.20. madde)  bazı hükümleri ile Anayasa Mahkemesi önündeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Bireysel başvuruda bulunulup kanun yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilen başvuruların İnsan Hakları Tazminat Komisyonu tarafından inceleneceği kaleme alınmıştır.

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Nedir?

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6384 sayılı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun”   ile kurulan ve 23 Eylül 2012 tarihinden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılmış bazı başvurular için tüketilmesi gereken bir iç hukuk yoludur.

 Anayasa Mahkemesi’nin İş Yükünü Nasıl Hafifletecektir?

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesine göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesi’nde görülmekte olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde yapılacak müracaat üzerine İnsan Hakları Tazminat Komisyonu tarafından incelenecektir.

Komisyonun İnceleme Alanına Neler Girmektedir?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,

  • Ceza hukuku çerçevesindeki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı,
  • Mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediğine ilişkin yapılan ve Anayasa Mahkemesi’nde görülmekte olan bireysel başvurular,

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nca incelenecektir.

31 Temmuz 2018’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yani 31 Temmuz 2018’den sonra, Anayasa Mahkemesi’ne yapılıp kanun yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verilen bireysel başvurular ise İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun inceleme alanına girmeyecektir.

Komisyona Müracaat Nasıl Yapılır?

Anayasa Mahkemesi’nin, ilgili başvurularda vereceği “başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik” kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde (bkz 20.madde) yapılacak müracaat üzerine komisyon tarafından başvurular incelemeye alınacaktır.

Komisyona müracaat, müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruya ilişkin form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgeler eklenir.

Müracaat evrakında eksiklik tespit edildiği takdirde, eksikliğin giderilmesi için müracaat edene otuz günü geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde, geçerli bir mazeret olmaksızın eksikliğin tamamlanmaması hâlinde ise müracaat reddedilir.

Normal şartlarda, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun, incelemelerini dokuz ayda tamamlaması gerekirken ( bkz.  7.madde) bu madde uyarınca komisyona gelen müracaatlar bakımından süre, on altı aya (bkz.  20.madde ve http://www.ihtk.adalet.gov.tr/sss.html bu linkte de mevcut) çıkarılmıştır. Yani, komisyon, en geç on altı ay içinde incelemesini gerçekleştirecektir.

Müracaatlara ilişkin düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır. Diğer bir ifadeyle Komisyona müracaat herhangi bir harca tabi değildir.

Komisyon İncelemesi Sonucu Ne Olur?

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığının, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiğinin ya da hiç icra edilmediğinin komisyon tarafından tespit edilmesi halinde tazminata hükmedilecektir.

Tazminatlar, kararın kesinleşmesinden itibaren 3 ay içerisinde Adalet Bakanlığınca ödenecek olup komisyonun kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.