Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

Isg Kanunu

Isg Kanunu

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR

 1. KANUN KAPSAMINA GİRENLER (İŞVEREN, ÇALIŞAN)

(İSGK md.2)

Kanun kapsamına, kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri girmektedir. Sadece, güvenlik güçleri, afet ve acil durum birimleri ile ev hizmetleriyle esnaf işyerleri kapsam dışında tutulmuşlardır.

 1. İŞYERİ SINIFLANDIRMASI

İşyerleri tehlike derecelerine göre Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadırlar. Tehlike derecesi ilgili işyerinin asıl işine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir.

 1. 50 İSÇİ SINIRLANDIRMASI

Mevcut uygulamada sanayi sayılan ve 50’den fazla işçi çalıştıran işverenler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır. Ancak yeni İSİGK ile bu sınırlama kaldırılmış ve sanayi ayrımı ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmaksızın tüm işyerleri kapsama alınmaktadır.

 1. İŞVERENİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI          VE   İŞYERİ               HEKİMİ CALIŞTIRMA/HİZMET

ALMA ZORUNLULUĞU

(İSGK md.6)

İşveren, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunması amacıyla, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelini (tam süreli işyeri hekimi var ise gerek yoktur) görevlendirmekle yükümlüdür.

İşveren, çalışanları arasında bu nitelikte çalışan olmaması halinde bu yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını dışarıdan hizmet almak suretiyle yerine getirebilir.

İş güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş güvenliği ve sağlığı hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları İşveren’e karşı sorumlu tutulmuşlardır. Böylece, İşveren’in sorumluluğunun işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı arasında paylaşılmıştır. Bu nedenle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının ciddi bir iş yükü bulunmaktadır.

Kanun ile iş güvenliği uzmanlarına, işyerinin tehlike sınıflarına göre alacakları uzmanlık belgesine sahip olmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Kanunun Geçici 4. Maddesi ile;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi;
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi,

kaydıyla yerine getirilmiş sayılacaktır.

 1. İŞVERENİN İSÇİLERE EĞİTİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(İSGK md.17)

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamakla yükümlüdür.

Bu eğitimlerin özellikle işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde, yeni teknoloji uygulanması halinde, işçinin iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına yakalanması halinde ya da işçinin herhangi bir nedenle 6 aydan uzun süre ile işten uzaklaşması hallerinde verilmesi öngörülmüştür.

Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin de iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimlerin verilmesini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde eğitim almamış işçi çalıştırılması yasaktır.

 1. İŞVERENİN RİSK DEĞERLENDİRME SORUMLULUĞU

(İSGK md.10)

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür. Yapılacak risk değerlendirmesi, neticesinde alınması gereken tedbirleri ve kullanması gereken ekipmanları belirlemelidir.

 1. İŞÇİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

(İSGK md.13)

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda, tespit talebinde bulunmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gidebilir. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.

Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

 1. İŞVERENİN İS KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(İSGK md.14)

İşveren bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutarak gerekli raporları düzenlemekle yükümlüdür.

İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

İşveren, aşağıdaki hallerde ve belirtilen sürelerde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmak zorundadır:

 1. İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde.
 2. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde.

İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir (Usuller ve detaylar yönetmelik ile belirlenecektir)

 1. SAĞLIK GÖZETİMİ

(İSGK md.15)

İşveren, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

 1. İşe girişlerinde.
 2. İş değişikliğinde.
 3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten

uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

 1. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

 1. ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

(İSGK md.20)

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

 1. İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1.
 2. Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2.
 3. Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3.
 4. Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4.
 5. Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5.
 6. İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6.

Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

(İSGK md.22)

50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu oluşturur.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde ise,

 1. Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
 2. Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
 3. İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
 4. Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
 5. İDARİ YAPTIRIMLAR

işin Durdurulması:

(İSGK md.25)

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde işyerinin bir bölümünde veya tamamında bu tehlike giderilinceye kadar iş durdurulur.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamışsa da iş durdurulur. Bu halde herhangi bir tehlikeli hususun tespitine gerek olmayıp belirtilen işleri yapan yerlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması işin durdurulması için yeterlidir.

İşin durdurulması kararı üç iş müfettişinden oluşan heyet tarafından verilecek olup ilgili mülki idare amiri işin durdurulması kararı yirmi dört saat içinde yerine getirir.

İşveren, işin durdurulması kararına, kararın uygulanmasından itibaren altı iş günü içinde yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz edilmesi, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. İtiraz üzerine mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde kesin olarak karara bağlar.

İşin durdurulmasına neden olan olumsuzlukların giderildiğini işveren Bakanlığa yazılı olarak bildirmelidir. Bakanlık, yazılı başvuru üzerine en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırmalıdır.

İşin durdurulması halinde çalışanların durumunun ne olacağı açıkça düzenlemiştir. Buna göre işveren, çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

İdari Para Cezaları:

(İSGK md.26)

İdari para cezaları (EK) gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce verilir. İdari para cezasının tebliğden itibaren otuz gün içinde ödenir.

 1. YÜRÜRLÜK

Kanunun;

 1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulmasına ilişkin (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli bulundurma yükümlülüğü vs.) 6. Maddesi; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin devlet tarafından desteklenmesine ilişkin 7. Maddesi ile İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerine ilişkin 8. maddeleri;
 2. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren 2 yıl sonra (30.06.2014),
 3. 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra (30.06.2013),
 • Diğer işyerleri (50’den fazla çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri) için yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra (31.12.2012),

yürürlüğe girecektir.

 1. Tehlike sınıfının belirlenmesi başlıklı 9. maddesi, Belgelendirme, ihtar ve iptaller başlıklı 31. Maddesi ile 33., 34., 35., 36. ve 38. maddeleri ve İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü başlıklı geçici 4. madde, Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları başlıklı geçici 5. madde, İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri başlıklı geçici 6. Madde ile geçici 7. ve geçici 8. maddeleri yayımı tarihinde (30.06.2012) yürürlüğe girmiştir.
 2. Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra (31.12.2012) yürürlüğe girecektir.

Av. Gülşen ÜRER, LL.M.

Aralık, 2012

 

İHLAL EDİLEN YÜKÜMLÜLÜK SORUMLU İDARİ PARA CEZASI EK
Madde 4/1

a.   Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınmaması, organizasyonun yapılmaması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanmaması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmemesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalarının yapılmaması

b.   İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi

İşveren İhlal edilen her yükümlülük için ayrı ayrı 2.000-TL
Madde 6/1

a. Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi

İşveren Görevlendirilmeyen her bir kişi için 5.000-TL Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar
Madde 6/1

a. Diğer sağlık personelinin görevlendirilmemesi

İşveren 2.500-TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

Madde 6/1

b.   Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli ihtiyaçların karşılanmaması

c.   İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması

d.   Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi

İşveren Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500-TL
Madde 6/1

ç. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi

İşveren Her bir tedbir için ayrı ayrı 1.000-TL
Madde 8/1

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri ile görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanması

İşveren Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500-TL
Madde 8/6

Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işverenin işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması

İşveren Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500-TL
Madde 10/1

Risk değerlendirmesi yapılmaması ya da yaptırılmaması

İşveren 3.000-TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500-TL

Madde 10/4

İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması

İşveren 1.500-TL
Madde 11

Kanun ile belirlenen acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım önlem ve yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi

Madde 12

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi halinde uygulanacak tahliye tedbirlerinin alınmaması ve uygulanmaması

İşveren Her bir yükümlülük için 1.000-TL
Madde 14/1

a.   İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının ve ilgili raporlarının tutulmaması

b.   İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylara ilişkin raporların tutulmaması

İşveren Her bir yükümlülük için 1.500-TL
Madde 14/2

a. İş kazalarının kazadan sonraki 3 iş günü içinde,

İşveren 2.000-TL
b. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarının, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde,

SGK’ya bildirilmemesi

Madde 14/4

Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemeleri

Sağlık Hizmet Sunucuları 2.000-TL
Madde 15/1

a.     Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmamaları

b.     İşe girişte, iş değişikliğinde, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işten uzaklaşma sonrası işe dönüşte (talep halinde) ve işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanlara sağlık muayenesinin yapılmaması

İşveren Her bir çalışan için 1.000-TL
Madde 15/2

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların sağlık raporu olmaksızın işe başlatılmaları

İşveren Her bir çalışan için 1.000-TL
Madde 16

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanları ve çalışan temsilcilerinin işyerinin özelliklerini de dikkate alarak maddede belirtilen şekilde bilgilendirilmemeleri

İşveren Her bir çalışan için 1.000-TL
Madde 17

Maddede belirtilen Çalışanları Eğitme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

İşveren Her bir çalışan için 1.000-TL
Madde 18/1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ya da yeni teknolojilerin uygulanması, ekipman seçimi, çalışma ortamı ve şartları hususlarında çalışanların ya da varsa çalışan

İşveren Her bir aykırılık için 1.000-TL
temsilcilerinin görüşlerinin alınmaması
Madde 18/2

Destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin;

a.     İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi,

b.     Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi,

c.     Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi,

d.     Çalışanların bilgilendirilmesi,

e.     Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması,

konularında görüşlerinin alınmaması.

İşveren Her bir aykırılık için 1.000-TL
Madde 18/3

Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı haklarının kısıtlanması

İşveren Her bir aykırılık için 1.000-TL
Madde 20/1

Belirlenen işçi sayısı doğrultusunda çalışan temsilcisi atanmaması

İşveren 1.000-TL
Madde 20/4

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkanların sağlanmaması

İşveren 1.000-TL
Madde 20/3

Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkının kısıtlanması veya istenen tedbirlerin yerine getirilmemesi

İşveren 1.500-TL
Madde 22/1

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulmaması ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarının uygulanmaması

İşveren Her bir aykırılık için 2.000-TL
Madde 22/2

Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;

a.   Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyonun asıl işverence sağlanmaması

b.    Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atanmaması

c.  İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atamaması

ç. Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulmaması

İşveren Her bir aykırılık için 2.000-TL
Madde 22/3

Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenlerin, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemeleri

İşveren Her bir aykırılık için 2.000-TL
Madde 23/2

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonun sağlayan yönetimlerin, gerekli tedbirleri yerine getirmeyen işverenleri Bakanlığa bildirim yükümlülüklerini yerine getirmemeleri

İş merkezi, İş Hanı, Sanayi Bölgesi veya Site Yönetimi 5.000-TL
Madde 24/2

İş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, bu amaçla

İşveren 5.000-TL
numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına işverenin engel olması
Madde 25

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirilmesini (işverenin bu fiili başka bir suç oluştursa dahi)

İşveren 10.000-TL
Madde 25/6

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi

İşveren Her bir çalışan için 1.000-TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

Madde 29/1

Büyük kaza önleme politika belgesinin hazırlanmaması

İşveren 50.000-TL
Madde 29/1

Güvenlik raporu hazırlayıp Bakanlık değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerinin açılması ve durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi

İşveren 80.000-TL
Madde 30

Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

İşveren Uyulmayan her bir hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık 1.000-TL