Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

Nakdi Ücret Desteği

Nakdi Ücret Desteği

17.04.2020 tarihinde yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için, üç ayı aşmamak üzere ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verileceği belirtilmişti. Bu kapsamda SGK tarafından 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar metni yayınlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında dikkat çeken önemli hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılacaktır.

• İşveren tarafından, işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı, işçinin TC Kimlik Numarası, işçinin IBAN numarası ve cep telefonu bilgileri SGK başvuru ekranı üzerinden bildirilecektir.

• Ücretsiz izne ayrılan işçilerin, nakdi ücret desteğinden yararlanabilmeleri için aşağıdaki koşulları birlikte sağlamaları gerekmektedir:
– İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
– Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
– Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
– SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak
– İşveren tarafından bildirimin yapılması
– İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadıkları gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, yukarıdaki şartları taşımaları ve işveren tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanırlar.
– Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.

• Nakdi ücret desteğinden yararlananların Genel Sağlık Sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK’ya aktarılacaktır.

• Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacaktır.

• Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilecektir.

• Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir.