Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Arama

Menu

 

RESMİ GAZETE: COVID-19 (Korona Virüs) Enfeksiyonu Salgını Kapsamında Alınan Önlemler

RESMİ GAZETE: COVID-19 (Korona Virüs) Enfeksiyonu Salgını Kapsamında Alınan Önlemler

30.03.2020

Kredi Garantı Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilerek;

• Kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyardan 500 milyar liraya, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılmıştır.

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına, kredi açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredi vadesini değiştirebilme yetkisi verilmiştir.

• Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100 bin lira, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda 35 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise 250 milyon lira olmak üzere belirlenmiştir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar‘a göre, sistemin işletilmesini teminen 5684 sayılı Kanun çerçevesinde, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50’lik kısmını oluşturan pay için %75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan %50’lik kısmını oluşturan pay için %110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilmiştir.

29.03.2020

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik‘in 74. maddesinin g bendi uyarınca hükümlülere görüntülü görüşme yapabilme imkanı tanınmıştır.

28.03.2020

Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik‘te değişiklik yapılarak, ödenmesi gereken asgari tutarın BDDK tarafından belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceği düzenlenmiştir.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ‘de değişiklik yapılarak;

• TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55

• Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30

olarak düzenlenmiştir.

26.03.2020

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 80. madde ile işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar ile ilgili kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile ilgili KAPSAM ve SÜRELERE ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun m.29).

√ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 81. madde ile yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlardan hangi hallerde ve koşullarda prim talep edilmeksizin prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun m.30).

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 23. Madde ile COVID-19 (Korona Virüs) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularından hak kazanabilecek işverenlerin, sağlaması gereken şartlarda yer alan süre koşullarının değiştirilmesine dair değişikliklere yer verilmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun m.41).

4857 sayılı İş Kanununun Telafi Çalışması başlıklı 64.maddesinin birinci fıkrasındaki işverence iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptıralmasını öngören düzenlemedeki “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilerek aynı fıkraya Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkili olduğu eklenmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun m.43).

√ COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla sürelerin 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar hangi alanlarda duracağına dair KAPSAM ve İSTİSNALAR belirlenmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun Geçici m.1).

√ 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı belirtilmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun Geçici m.2).

25.03.2020

√ COVID-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair 2283 No.lu kararın yürürlüğü konulması hakkında ek karar verilmiştir.

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-Yolcu)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

24.03.2020

√ Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125 ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır.

22.03.2020

2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara geçici madde eklenmiş ve Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30.06.2020 tarihine kadar %1 KDV uygulanmasına karar verilmiştir.

√ 2279 sayılı Karar ile 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına, ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler kapsamında uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği bildirilmiştir.

20.03.2020

√ Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların ve aktivitelerin Nisan ayının sonuna kadar ertelenmesine ilişkin 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır.