Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

RESMİ GAZETE: COVID-19 (Korona Virüs) Enfeksiyonu Salgını Kapsamında Alınan Önlemler

RESMİ GAZETE: COVID-19 (Korona Virüs) Enfeksiyonu Salgını Kapsamında Alınan Önlemler

30.06.2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanana işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

12.06.2020

Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2020/13969 Başvuru Numaralı Kararı ile salgın riski dolayısıyla 65 yaş üstü kişilere yönelik olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağının kişi hürriyeti ve güvenliği, çalışma hakkı ve seyahat özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvurunun başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir. Kararda COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yargı hizmetlerinin belli ölçüde yavaşlatılmasına ve bu hizmetlerin farklı çalışma modelleri izlenerek yürütülmesine yönelik bir takım tedbirler alınmış ise de yargılama faaliyetlerinin tamamen durdurulmasının söz konusu olmadığı, HSK kararlarında, yürütmenin durdurulması istekleri gibi acil nitelikteki işlerin incelenmesinin ve karara bağlanmasının erteleme tedbirinin kapsamı dışında olduğu, dolayısıyla idari yargıda açılacak davadaki yürütmenin durdurulması isteminin incelenmesinin ve karara bağlanmasının COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla erteleneceği düşüncesinin kanuni bir temeli bulunmadığı ifade edilmiştir.

11.06.2020

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘e eklenen Ek Madde 1 ile olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi düzenlenmiştir. Bu kapsamda ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince özel eğitim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilebilir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz. Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmez. Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir ve Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.

10.06.2020

√ Turizm ve Kültür Bakanlığının internet sitesinde Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Genelge yayınlanmıştır.

27.05.2020

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişiklik ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin III. Risk Grubu kapsamında değerlendirileceği; ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçenin kapsamına dahil olacağı genel şartın sigortanın konusunu düzenleyen hükmüne eklenmiştir.

12.05.2020

√ İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 81 İl Valiliğine Şehir Giriş – Çıkış Tedbirleri Konulu Genelge yayımlanmıştır.

22.04.2020

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinin “Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi” başlıklı EK-1’ine  Covid-19 (yeni coronavirüs hastalığı) eklenmiştir

17.04.2020

7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile başta bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması ile birçok alanda sürelerin uzatılması, toplantıların ertelenmesi ve uzaktan çalışma konuları olmak üzere kapsamlı değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

14.04.2020

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2399) ile 28/1/2002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara eklenen 79. Madde ile  01.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan:

• Söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan
• Hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan
• Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur.

İşbu muafiyetin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

10.04.2020

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘e eklenen Geçici Madde 3 ile COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

• 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten,
• 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve 25 inci maddenin birinci fıkrası ile 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil)  tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil)  tarihine kadar durmuştur. Bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

09.04.2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(*) Acil hal tanımı değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna “ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden.” ibaresi eklenmiştir:

“j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler,”

“k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,”

Aynı Tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “tanımlı ilaçlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar,” ibaresi eklenmiştir. Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “plazmaferez tedavileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “immün plazma tedarik ve uygulama,” ibaresi eklenmiştir.

04.04.2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 510021 kodu ile Pandemi bakım hizmeti ve 704942 kodu ile İmmün plazma tedarik ve uygulama listeye eklenmiştir. Ayrıca ‘Erişkin Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri’ başlığından sonra gelmek üzere; P551990 kodu ile Pandemi bakım hizmeti (birinci basamak yoğun bakım için), P551991 kodu ile Pandemi bakım hizmeti (ikinci basamak yoğun bakım için) ve P551992 kodu ile Pandemi bakım hizmeti (üçüncü basamak yoğun bakım için) eklemeleri yapılmıştır.

2020/3 Karar No.lu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı‘nda 510021 kodu ile Pandemi bakım hizmeti ve 704942 kodu ile İmmün plazma tedarik ve uygulaması, P551990 kodu ile Pandemi bakım hizmeti (birinci basamak yoğun bakım için), P551991 kodu ile Pandemi bakım hizmeti (ikinci basamak yoğun bakım için) ve P551992 kodu ile Pandemi bakım hizmeti (üçüncü basamak yoğun bakım için) fiyatlandırması, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

03.04.2020

2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, Geçici 6. madde eklenerek COVID-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde görev yapan öğretmenlerin ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda ödeme yapılan öğretmenler, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır.

2350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KOBİ’lere yönelik yatırım ve işletme kredisi üst limiti 300.000 TL’den 3.000.000 TL’ye çıkartılmıştır. Bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi ise 48 aydan 60 aya çıkarılmıştır.

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik‘e eklenen Geçici madde 2 ile düzenli ödeme yapmama imkanının, aylık ödeme planı seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla 6 defa, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla 2 defa uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile COVID-19 salgını nedeniyle, muayene süresi gelen araçların muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu süre bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebileceklerdir.

02.04.2020

Cumhurbaşkanlığının 2020/5 sayılı Genelgesi ile COVID-19 salgınını kapsamında, Kamu İhale Kanunu ile bu Kanundan istisna eden düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, salgın nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvuruların idarelerce değerlendirileceğini; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olası ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespiti halinde süre uzatımı veya sözleşme feshine karar verilebileceği belirtilmiştir.

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ uyarınca Tıbbi tanı kitlerinin ithalatında, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısının aranacağı belirtilmiştir. Bu tebliğe tabi tutulan eşyalar; bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler, standart referans maddeleri ve dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleridir.

31.03.2020

Milli Emlak Genel Tebliği 6. maddesi uyarınca İdarece yapılan inceleme sonucunda kullanım bedeli ertelenmesinden yararlanma şartlarını taşıdığı anlaşılan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden(Turizm yatırımına ilişkin) 01/04/2020 tarihi ile 30/06/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları; kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme tarihinden itibaren altı ay süre ile ertelenecektir

√ Aynı tebliğin 7. maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olanlar dahil izinsiz kullanımlarından dolayı 01/04/2020 tarihi ile 30/06/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, İdare tarafından bu maddede belirtilen şekilde başvuru şartı aranmaksızın altı ay süre ile ertelenecektir.

30.03.2020

Kredi Garantı Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilerek;

• Kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyardan 500 milyar liraya, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılmıştır.

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına, kredi açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredi vadesini değiştirebilme yetkisi verilmiştir.

• Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100 bin lira, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda 35 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise 250 milyon lira olmak üzere belirlenmiştir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar‘a göre, sistemin işletilmesini teminen 5684 sayılı Kanun çerçevesinde, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50’lik kısmını oluşturan pay için %75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan %50’lik kısmını oluşturan pay için %110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilmiştir.

29.03.2020

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik‘in 74. maddesinin g bendi uyarınca hükümlülere görüntülü görüşme yapabilme imkanı tanınmıştır.

28.03.2020

Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik‘te değişiklik yapılarak, ödenmesi gereken asgari tutarın BDDK tarafından belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceği düzenlenmiştir.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ‘de değişiklik yapılarak;

• TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55

• Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30

olarak düzenlenmiştir.

26.03.2020

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 80. madde ile işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar ile ilgili kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile ilgili KAPSAM ve SÜRELERE ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun m.29).

√ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 81. madde ile yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlardan hangi hallerde ve koşullarda prim talep edilmeksizin prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun m.30).

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 23. Madde ile COVID-19 (Korona Virüs) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularından hak kazanabilecek işverenlerin, sağlaması gereken şartlarda yer alan süre koşullarının değiştirilmesine dair değişikliklere yer verilmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun m.41).

4857 sayılı İş Kanununun Telafi Çalışması başlıklı 64.maddesinin birinci fıkrasındaki işverence iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptıralmasını öngören düzenlemedeki “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilerek aynı fıkraya Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkili olduğu eklenmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun m.43).

√ COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla sürelerin 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar hangi alanlarda duracağına dair KAPSAM ve İSTİSNALAR belirlenmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun Geçici m.1).

√ 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı belirtilmiştir (Bkz. 7226 Sayılı Kanun Geçici m.2).

25.03.2020

√ COVID-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair 2283 No.lu kararın yürürlüğü konulması hakkında ek karar verilmiştir.

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-Yolcu)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

24.03.2020

√ Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125 ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır.

22.03.2020

2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara geçici madde eklenmiş ve Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30.06.2020 tarihine kadar %1 KDV uygulanmasına karar verilmiştir.

√ 2279 sayılı Karar ile 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına, ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler kapsamında uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği bildirilmiştir.

20.03.2020

√ Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların ve aktivitelerin Nisan ayının sonuna kadar ertelenmesine ilişkin 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır.