Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketlerin Damga Vergisi Yükümlülüğü

Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketlerin Damga Vergisi Yükümlülüğü

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, (1) sayılı tablonun “Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların, bu bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemlerin ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan istisna tutulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ile ilgili olmak kaydıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, yapılan işlemler harçtan istisnadır.

Bu istisnanın uygulanabilmesi için üretim faaliyetinde bulunma zorunluluğu olmamakla birlikte faaliyetin Serbest Bölge sınırları içinde yapılan kısmı damga vergisinden istisna olacaktır. Burada Sözleşmeye konu ürünlerin serbest bölge dışında üretilerek size serbest bölgedeki faaliyetiniz için gönderileceği ön görülmektedir. Bu haliyle ilgili özelgeler tarandığında; genellikle serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları veya serbest bölge içinde faaliyetleri ile ilgili aldığı bilfiil hizmet ve destekler veya doğrudan doğruya faaliyet konusu ile bağlantılı inşaat, nakliye vb. işlemler için düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna tutulduğu anlaşılmaktadır.

Her halde, serbest bölgede faaliyet gösteren şirketlerin imzaladıkları sözleşmeler özelinde damga vergisi yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı  teyit için sözleşme ve bağlantılı belgelerle Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak bir başvuru ve yanıt ile alınarak netleştirilmesi önerilir.