Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bilindiği üzere elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar 15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile düzenlenmiş Yönetmelik’te 4 Ocak 2020 tarihinde yapılan kapsamlı değişiklik ile Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) özellikle elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti olarak tanımlanan elektronik ticarette[1] (“E-ticaret”) gerçekleştirilen ticari iletişim için özellikle elektronik ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcılarını (“Hizmet Sağlayıcı”) ilgilendiren bir yükümlülük olarak e-ticaret ilişkilerine dahil olmuştur.

Bu yazının konusu da tüketiciler ya da mesleki veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler (“Alıcılar”) ile hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilen ticari iletişimde kullanılan ticari elektronik iletilere ilişkin alıcıların onayının alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan İYS sistemi hakkında hizmet sağlayıcıları ve alıcıları bilgilendirmektir.

♦ GENEL BİLGİLENDİRME

Hizmet sağlayıcıların ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla[2] yaptıkları her türlü iletişim, ticari iletişim olarak kabul edilir[3].

4 Ocak 2020 tarihinde yapılan kapsamlı değişiklik ile artık hizmet sağlayıcıların, alıcılar ile aralarındaki ticari iletişimden önce ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği her türlü ticari elektronik ileti (“Ticari Elektronik İleti”) için alıcıdan veya İYS üzerinden önceden onay alması zorunlu hale gelmiştir[4]. Değişiklikten önce de alıcıdan ön onay alınması zorunluluğu bulunmakta olup İYS’nin ticari iletişim düzenine dahil olmasıyla birlikte bu ön onayın İYS üzerinden de alınması mümkün hale gelmiştir. İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir.

4 Ocak 2020 tarihi itibariyle alıcılara ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcılar için İYS’ye kayıt bir yükümlülük haline gelmiş; hizmet sağlayıcıların Yönetmelik kapsamında aldıkları onayları öncelikle 01 Haziran 2020 tarihine kadar İYS’ye aktarılacağı düzenlenmişken 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile bu süre 01 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır[5].

1. İYS nedir?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) görevlendirmesiyle TOBB tarafından kurulan İYS, alıcılardan ticari elektronik ileti onayı alınmasına, alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılması ile şikayet süreçlerine ilişkin işlemleri yürütülmesine, raporlanmasına ve şikayet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesine yarayan merkezi bir platformdur[6]. TOBB ticari elektronik ileti gönderiminin aksamaması için gerekli tedbirler almak ve Bakanlık tarafından istenen diğer iş ve işlemleri yürütmekle yükümlüdür[7].

2. İYS kayıt yükümlülüğü nedir?

Elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlerin[8] abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletiler; vakıf üniversitelerinin ve diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletiler; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletiler ile radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca[9], kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletiler; devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletiler dışında[10], hizmet sağlayıcıların alıcılara ticari elektronik ileti gönderebilmek için İYS’ye kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır[11].

Yani İYS kayıt yükümlülüğü istisnai iletiler dışında ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcılar için karşımıza çıkan bir yükümlülüktür. 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son değişiklik uyarınca hizmet sağlayıcılar bu yükümlülüğünü 01 Aralık 2020 tarihine kadar yerine getirmek ve Yönetmelik kapsamında aldıkları alıcı onaylarını İYS’ye aktarmak zorundadır.

Bu tarihten sonra da hizmet sağlayıcılar, alıcı onaylarının alınmasında, alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılması ile şikayet süreçlerine ilişkin işlemleri yürütülmesinde, raporlanmasında ve şikayet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesinde İYS’yi kullanmak zorundadır.

3. İYS’ye nasıl kayıt yaptırılır ve onaylar sisteme nasıl aktarılacaktır?

İYS resmi sitesinde açıklanan haliyle sisteme yalnızca MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler tarafından kayıt başvurusu yapılabilecektir. MERSİS kaydı olmayan hizmet sağlayıcıların öncelikle MERSİS kaydını yaptırması gerekecektir.

MERSİS kaydı yapıldıktan sonra e-devlet üzerinden giriş yapılarak başvuru formu doldurularak ve e-imza ile tamamlanarak başvuru yapılabilecektir.

Başvuru sırasında hizmet sağlayıcılardan,

• MERSİS numarası
• Ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri
• Marka bazında sahip olunan onaylı kayıtlı elektronik iletişim adresi sayıları (KEP No.)
• Elektronik imzalı İYS Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi (Müştereken temsile yetki durumunda müştereken yetkililerin imzalarını taşıması şarttır)
• İmza yetkilisinin TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi talep edilecektir.

Başvuru tamamlandıktan sonra sistem, hizmet sağlayıcıların izin girişine açılacaktır. Hizmet sağlayıcılar, 01 Aralık 2020 tarihinden önce alıcılardan aldıkları tüm onayları sisteme tek tek veya “.csv dosyaları” ile toplu halde veya “İYS API üzerinden teknik entegrasyon” yolu ile aktarmalıdır. 01 Aralık 2020 tarihine kadar sisteme aktarılmayan alıcı onayları geçersiz kabul edilecek ve hizmet sağlayıcı sisteme aktarmadığı onayı veren alıcıya ticari elektronik ileti gönderemeyecektir.

♦ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

Ticari elektronik ileti onayı (“İleti Onayı”) yukarıda da belirtildiği üzere, alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmeden önce alıcıdan yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınan; İYS’nin kullanıma açılmasıyla da alıcılardan İYS üzerinden alınabilecek alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanıdır[12].

Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası kesinlikle gerekliyken onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine 24 saat içinde iletilmek zorundadır. İYS’nin alıcıların kullanımına açılmasından sonra İYS üzerinden alınacak ileti onayları için ise onayın alındığı bilgisi ve reddetme imkânını içeren bilgilendirmenin alıcının elektronik iletişim adresine gönderilmesine gerek olmayacaktır[13].

İleti onayı alınırken yapılan en sık hatalar:
• Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulması
• Onayın; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine reddetme imkanı sağlanmadan dahil edilerek alınması
• Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alması
• Hizmet sağlayıcının, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu ürün ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri sürmesidir.

Bu şekilde, alıcıdan geçerli bir ileti onayı alındığından bahsedilemez[14] ve hizmet sağlayıcının aldığı bu ileti onayları ile alıcılara ticari ileti gönderebilmesi yasal olarak mümkün değildir.

Açıklanan bu nedenlerle ileti onayı alınırken, onayın; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilmesi durumunda sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınması; sunulan ürün ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri sürülmemesi, onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak almaması, alıcı ile herhangi bir ticari iletişim olmaksızın elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulmaması gerekir.

İYS’den önce alınan ve İYS’ye aktarılacak ileti onayları için alıcının bireysel alıcı mı tacir mi olduğu bilgisinin, alıcının telefon numarası veya e-posta adresi gibi iletişim adresinin, onay tarihinin, onaylanan iletişim kanalının (arama/mesaj/e-posta) ve izin kaynağının (1 Mayıs 2015 öncesi; ıslak imzalı onay formu; internet sitesi vb.) sisteme eklenmesi gerekir.

İYS’nin kullanımına açılmasından sonra İYS üzerinden alınmayan onaylarda da hizmet sağlayıcının ileti onaylarını üç iş günü içinde İYS’ye kaydetmesi zorunlu olacaktır ve İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecektir. Ayrıca İYS üzerinden alınmayan onaylarda onayların alındığına ilişkin ispat yükü de hizmet sağlayıcıda olacaktır[15].

1. İleti onayı gerektirmeyen durumlar nelerdir?

Tacir veya esnaf olan alıcıların ticari elektronik iletiler için reddetme haklarını kullanmadıkları sürece elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Eğer reddetme haklarını kullanmışlarsa bu retten sonra tekrar ileti onayı alınmadığı sürece tacir veya esnaf olan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu nedenle, tacir veya esnaf olan alıcılara ticari ileti gönderilmeden önce hizmet sağlayıcı tarafından tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden bu alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilmelidir[16].

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen ürün veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek yoktur[17]. Bu kapsamda kalan iletiler için gönderimden önce İYS üzerinden kontrol yapılmasına gerek yoktur.

Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması da zorunlu değildir[18]. Bu kapsamda kalan iletiler için gönderimden önce İYS üzerinden kontrol yapılmasına gerek yoktur.

Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcının yasal olarak bilgi verme yükümlülüğü olduğu durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmayacaktır[19]. Örneğin mesafeli satış sözleşmelerinde e-ticaret faaliyeti yürüten gerçek veya tüzel kişinin tüketicinin kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak yasada öngörülen ön bilgilendirmenin yapıldığını teyit[20] ile alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit yükümlülüğü[21] bulunduğundan yalnızca bu yükümlülükleri ile sınırlı olarak gönderilen iletiler için ileti onayı alınmasına gerek olmayacaktır. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir ürün veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz. Yani hizmet sağlayıcının yasal olarak bilgi verme yükümlülüğünün sınırları aşılamaz.

Ayrıca acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu ürün, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilecek ve diğer tarafın ayrıca ileti onayı almasına gerek kalmayacaktır[22].

Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi ürün veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan ürün ve hizmetler için de kullanabilecek; bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olduğu hallerde ayrıca promosyon olarak sunulan ürün ve hizmetler için gönderilen ticari elektronik iletiler için ileti onay alınmasına gerek kalmayacaktır[23].

2. Ticari elektronik ileti reddetme hakkı nedir; nasıl kullanılır?[24]

Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir ve bu hakkını İYS üzerinden de kullanabilir. İYS üzerinden kullanılmayıp doğrudan hizmet sağlayıcıya bildirilen ret; üç iş günü içerisinde hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye bildirilmek zorundadır.

Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYS tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer vermekle yükümlüdür. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanmak zorunda olup ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer almalıdır.

Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorundadır[25]

Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili yasal olarak hizmet sağlayıcının alıcıya göndermesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.

♦ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİNİN İÇERİĞİ

Tahmin edilebileceği üzere, ileti onayının alınması tek başına ticari elektronik ileti gönderilmesi için yeterli olmayacaktır. Alıcıdan alınan onay ile gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinin uyumlu olması da şarttır[26].

•  Genel olarak ticari elektronik ileti içeriği: Tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile TC veya vergi kimlik numarasına verilmesi şart olup hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilecektir.

Ayrıca elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilmesi zorunludur.

İletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilmesi şarttır. Ayrıca ileti içeriğinde indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu hususun iletide açıkça belirtilmesi gerekecektir. Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulmalıdır.

• Kısa mesaj ile gönderilen ticari elektronik iletiler: Sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen bu tip ticari elektronik iletinin içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile TC veya vergi kimlik numarasına verilmesi şart olup hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilecektir. İletinin tanıtım, kampanya ve bilgilendirme vb. olarak niteliğinin ne olduğu iletinin başlangıcında yer alması zorunludur.

• Sesli arama ile gönderilen ticari elektronik iletiler: Tacirler için ticaret unvanına, esnaflar için ise adı ve soyadına yer verilmesi şart olup hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir. İletinin tanıtım, kampanya ve bilgilendirme vb. olarak niteliğinin ne olduğunun görüşmenin başlangıcında belirtilmesi zorunludur.

♦ HİZMET SAĞLAYICININ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklamak; talep edilmesi halinde bu kayıtları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür[27].

Hizmet sağlayıcı ayrıca Yönetmelik çerçevesinde yapmış olduğu işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve başka amaçlarla kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden ayrıca onay alınması gerekir[28].

♦ ŞİKAYET HAKKI[29] VE İDARİ PARA CEZALARI

Alıcılar, elektronik ortamda e-Devlet kapısı, İYS veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne adı ve soyadı ile imzası ve ikametgâh adresi; tüzel kişi ise unvanı ve adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilin adı ve soyadı ile imzasını içerecek şekilde, ileti onayı dışında kalan ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde  kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunabilir.

Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ve/veya aracı hizmet sağlayıcıya aittir[30].

Şikayet sonucunda Yönetmelik’e aykırı hareket edildiğine ilişkin bir karar verilmesi halinde aykırı hareket edenler hakkında aykırılığın niteliğine göre Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da[31] düzenlenen idari para cezasına hükmolunur. Verilen idari para cezasının tebliğ tarihinden bir ay içerisinde ödenmesi zorunludur[32].

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik ileti onayının alınmaması veya usulüne uygun alınmaması veya alınan ileti onayı ile ticari elektronik ileti içeriğinin uyumlu olmaması halinde hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara her bir aykırı fiil için 1.000-TL’den 5.000- TL’ye kadar idari para cezası verilecektir. Bir defada birden fazla alıcıya ileti onayı alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilmesi halinde işbu idari para cezası 10 katına kadar artırılarak uygulanacaktır.

Ticari iletişim sırasında ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgilerin sunulmaması; ticari elektronik iletilerde, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinin en az birinin yer almaması; haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere yer verilmemesi halinde her bir aykırı fiil için 1.000-TL’den 10.000- TL’ye kadar idari para cezası verilecektir.

Ticari iletişimde sırasında indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilir olmaması, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşma imkanı sağlanmaması ve bu şartların açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmaması halinde her bir aykırı fiil için 2.000-TL’den 15.000- TL’ye kadar idari para cezası verilecektir.

Hizmet sağlayıcının ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak sağlamaması ve/veya alıcının ret bildiriminden üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmaması halinde her bir aykırı fiil için 2.000-TL’den 15.000- TL’ye kadar idari para cezası verilecektir.


KAYNAKLAR

[1] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 4/g

[2] Elektronik İletişim Aracı, internet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri gibi her türlü cihaz olarak tanımlanmaktadır (Bkz. Yönetmelik Madde 4)

[3] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 2

[4] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 5

[5] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 2

[6] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 4

[7] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 10/A

[8] 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Madde 3/z

[9] 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu

[10] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 2

[11] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 5

[12] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 7

[13] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 7

[14] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 7

[15] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 7

[16] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 6/6 f.

[17] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 f.

[18] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 6/4 f.

[19] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 6/2 f.

[20] Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 7. Madde

[21] 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 4. Madde

[22] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 7

[23] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 7

[24] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 9

[25] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 10

[26] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 8

[27] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 13

[28] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 12

[29] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 14 vd.

[30] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 13

[31] Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Madde 12

[32] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 17