Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

(212) 219 19 24

Facebook

Twitter

Search

Menu

 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde 01.01.2021’de Yürürlüğe Girecek Değişiklikler

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde 01.01.2021’de Yürürlüğe Girecek Değişiklikler

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek şekilde tüketicileri ve tüketicilere ürün ve hizmet sağlayan üretici, satıcı ve ithalatçıları ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerin temelinde hem tüketicileri hem de üretici, satıcı ve ithalatçıların dikkatini çekmek istediğimiz ürün ve hizmet sağlama ilişkisi için önem arz eden “kalıcı veri saklayıcısı” terimini açıklamak gerekmiştir.

GENEL BİLGİLENDİRME

Ürünlerin kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği[1]; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ürünleri belirleyen ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Garanti Belgesi Yönetmeliği[2] ile tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde[3] 05.10.2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan haliyle birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde[4] zaten mevcut olan kalıcı veri saklayıcısı tanımı; Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği[5] ve Garanti Belgesi Yönetmeliği’ne[6] de eklenmiştir. Böylece her üç yönetmelik de kalıcı veri saklayıcısı tanımında paralel bir düzenlemeye kavuşmuştur.

1. Kalıcı Veri Saklayıcısı Nedir?

Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdır.

2. Kalıcı Veri Saklayıcısı Satış Sonrası Hizmetler Açısından Neden Önemlidir?

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca üretici veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri ürünler için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen yetkili servis istasyonları[7] ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan özel servis istasyonları[8] kendilerine kargo ile gönderilen arızalı ürünler hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı ürünler ile ilgili olarak ürünlerin teslim alındığına ilişkin düzenlemekle yükümlü oldukları belge ve/veya servis fişini[9] kalıcı veri saklayıcısı ile de tüketiciye verebileceklerdir[10].

Ürünün teslim alındığına ilişkin belge teslim edenin adı, soyadı ve imzası; teslim alanın adı, soyadı ve imzası; tüketicinin ürüne ilişkin şikayet ve talepleri; ürünün cinsi, markası ve modeli; eğer ürün garanti kapsamı içindeyse arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir ürün sağlayacağına dair bilgiyi ve ürünün teslim veya arızanın bildirim tarihini içerecektir[11]. Ürünün teslim alındığına dair belgenin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda teslim edenin imzası imzasına gerek olmayacaktır[12].

Servis fişi ise servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgilerini; ürünün tüketiciye teslim tarihini; ürünün arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgiyi; ürün garanti kapsamı dışında ise servis ücretini; servis istasyonu yetkilisinin imzasını; kargo ile gönderilen arızalı ürünler haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve telefonu ile imzası ile servis istasyonlarının sorumluluklarını içermek zorundadır[13]. Servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda servis istasyonu yetkilisinin imzası ile tüketicinin imzasına gerek olmayacaktır[14].

Kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilebilecek yukarıda asgari içerikleri sıralanan ürünün teslim alındığına ilişkin belge ile servis fişinin eğer tüketici talep ederse kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunlu olacaktır. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması da şarttır. Onay ise yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilecektir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna ait olacaktır[15].

3. Kalıcı Veri Saklayıcısı Garanti Belgesi Düzenleme Yükümlülüğü Açısından Neden Önemlidir?

Bilindiği üzere üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Yönetmeliği’ne ekli listede yer alan kullanılmamış ürünler için usul ve esasları yine Garanti Belgesi Yönetmeliği ile belirlenmiş anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadır[16].

Garanti belgelerinde üretici veya ithalatçı firma ile satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesinin; fatura tarih ve sayısının; ürünün cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarasının; ürünün tüketiciye teslim tarihi ve yerinin; garanti ile azami tamir sürelerinin; bütün parçaları dahil olmak üzere ürünün tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilginin; yasal olarak tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilginin; kullanım hatalarının neler olduğunun; tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi ile varsa tüketiciye sağlanan diğer hakların yer alması zorunludur[17].

Yapılan değişiklik ile düzenlenen garanti belgeleri tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla da verilebilecektir. Fakat yine tüketicinin talebi halinde garanti belgesinin kâğıt üzerinde yazılı olarak tüketiciye verilmesi zorunludur. Eğer garanti belgesi kalıcı veri saklayıcısı ile verilecekse satıcının imzası ve kaşesinin bulunmasına gerek olmayacaktır[18].

Yapılan değişiklikle ayrıca mesafeli satış sözleşmeleri ile satılan ürün veya hizmetler için düzenlenen garanti belgesinde satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile satıcının yetkilisinin imzası ve kaşesi; fatura tarih ve sayısı ile ürünün tüketiciye teslim tarihi ve yerinin yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. Mesafeli satış sözleşmeleri özelinde bu bilgiler için faturada yer alan bilgiler esas alınacaktır[19].

4. Kalıcı Veri Saklayıcısı Tanıtma ve Kullanma Kılavuzları Açısından Neden Önemlidir?

Bilindiği üzere, tüketicinin kullanımına sunulan ürünlerin Türkçe, açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satılması zorunlu olup kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi gerekir. Tüketicinin talep etmesi halinde tanıtma ve kullanma kılavuzu, herhangi bir ücret talep edilmeksizin ayrıca kağıt üzerinde yazılı olarak tüketiciye verilir[20].

Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, ürünün özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre üretici veya ithalatçı firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgilerinin; kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kuralların; taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususların; kullanım hatalarına ilişkin bilgileri; ürünün özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgilerin; tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgilerin; periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgilerin; bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgilerin; Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde tespit ve ilan edilen kullanım ömrünün; yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgilerinin; ithal ürünlerde yurt dışındaki üretici firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgilerinin; yasada tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilginin; tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi ile varsa tüketiciye sağlanan diğer hakların yer alması zorunludur[21].

05.10.2020 tarihli yapılan değişiklik ile 01.01.2021 tarihi itibariyle tanıtma ve kullanma kılavuzunda ayrıca üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi ile tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilginin yer alması gerekecektir[22].

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’ne yabancı olmayan kalıcı veri saklayıcısı açısından 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren husus tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından ürünün veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmenin yapılması zorunluluğudur[23].

Yani tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye sunulması halinde bu bilgiler hem üretici veya ithalatçının internet sitesinde de yer almalı hem de ürünün veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekir.  Üretici veya ithalatçının internet sitesinin bulunmaması durumunda da kalıcı veri saklayıcısı ile verilen tanıtma ve kullanma kılavuzu, herhangi bir ücret talep edilmeksizin ayrıca kağıt üzerinde yazılı olarak tüketiciye verilmelidir[24].

SONUÇ

Tanıtma ve kullanma kılavuzu sağlama yükümlülüğüne yabancı olmayan kalıcı veri saklayıcısı, tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam olarak 01.01.2021 tarihi itibariyle satış sonrası hizmetler ile garanti belgeleri için de ürün ve hizmet sağlama ilişkilerine dahil olacaktır.

01.01.2021 tarihi itibariyle üretici, satıcı ve ithalatçıların tüketiciye sağlamakla yükümlü oldukları garanti belgelerini, tanıtma ve kullanma kılavuzlarını ve satış sonrası hizmetler kapsamında servis istasyonlarında sağlamakla yükümlü oldukları ürünün teslim alındığına ilişkin belge ile servis fişini kağıt üzerinde yazılı olarak tüketiciye sağlamak yerine kalıcı veri saklayıcısı ile tüketicilere vermeleri mümkün olacaktır. Ancak tüketici talep ederse işbu belgelerin ayrıca kağıt üzerinde ve yazılı olarak hiçbir bedel talep edilmeksizin tüketiciye sağlanması gerekecektir.

Garanti Belgesi Yönetmeliği açısından mesafeli satış sözleşmeleri için özellikle e-ticaret ile ürün ve hizmet sağlayanlar için bir kolaylık sağlanarak garanti belgesinde satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisnin imzası ve kaşesi; fatura tarih ve sayısı ile ürünün tüketiciye teslim tarihi ve yerinin bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır. Mesafeli satış sözleşmeleri özelinde bu bilgiler için faturada yer alan bilgiler esas alınacaktır.

Tanıtım ve Kullanma Kılavuzları Yönetmeliği açısından ise tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye sunulması halinde bu bilgiler hem üretici veya ithalatçının internet sitesinde yer almalı hem de ürünün veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekecektir. Üretici veya ithalatçının internet sitesinin bulunmaması durumunda da ise kalıcı veri saklayıcısı ile verilen tanıtma ve kullanma kılavuzunun yazılı olarak tüketiciye verilmesi zorunlu olacaktır.


KAYNAKLAR

[1] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 1

[2] Garanti Belgesi Yönetmeliği Madde 1

[3] Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Madde 1

[4] Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Madde 1

[5] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 4

[6] Garanti Belgesi Yönetmeliği Madde 4

[7] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 4/m

[8] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 4/h

[9] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/1 f.; Madde 11/2 f.

[10] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/6 f.

[11] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/1 f.

[12] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/6 f.

[13] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/2 f.

[14] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/6 f.

[15] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/6 f.

[16] Garanti Belgesi Yönetmeliği Madde 5

[17] Garanti Belgesi Yönetmeliği Madde 7

[18] Garanti Belgesi Yönetmeliği Madde 7/3 f.

[19] Garanti Belgesi Yönetmeliği Madde 7/2 f.

[20] Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Madde 5

[21] Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Madde 7

[22] Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Madde 7/ı; Madde 7/i

[23] Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Madde 5/2 f.

[24] Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Madde 5